Корпоративни клиенти

Изработката на очила за работа с компютър за колективи се основава на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.

Извадка(чл.9) от същата наредба гласи:

Чл. 9. (1) Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

1. преди започване на работа с видеодисплеи;
2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

(2) Работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал. 1.

Ние имаме богат опит с колективните поръчки. Предлагаме преференциални условия и правим големи отстъпки според броя на служителите и изготвяме изгодна оферта,за да могат нашите клиенти да получат най-доброто в рамките на определен бюджет. Като бонус предлагаме безплатен пълен очен преглед в нашите лицензирани кабинети.